لید خبرو انواع لید به لحاظ عناصر خبری

در بحث امروز قبل از پرداخت به سبکهای خبر نویسی مهمترین بخش خبر را که لید خوانده می شود،مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف لید:

- لید مهمترین قسمت خبر است که در بخش اول خبر می آید ودرجذب وجلب توجه مخاطب تاثیر بسزایی دارد .

٢نکته :

- لید نباید از ٣٠ کلمه و٢جمله بیشتر باشد.

- در لید باید به یک یا چند عنصر خبری جواب داد.

                            انواع لید به لحاظ عناصر خبری :  

لید که :برمبنای شهرت بوده وبا نام عامل خبر آغاز می شود.

مثال:رییس سازمان هواشناسی استان از ورود سامانه بارش زا به زنجان خبرداد.

لیدکی (چه وقت ) : که زمان رویداد را نشان می دهد.

مثال: لحظاتی قبل رییس جمهور تونس این کشور را به مقصد نا معلومی ترک کرد.

لیدکجا:برمکان دلالت دارد.

مثال:ژاپن امروز برای هفتمین بار لرزید.

لیدچه: به موضوع رویداد می پردازد.

مثال: گردوغبار بیشتر مدارس کشور را به تعطیلی کشاند.

لیدچرا:در تفسیر بیشتر به کار می رود و رویداد را بررسی می کند.

مثال:به علت ریزش پل در ٣۵کیلومتری زنجان جاده زنجان تهران بسته شد.

لیدچگونه: چگونگی اتفاق را بررسی می کند.

مثال:بابه صدا در آمدن زنگ مدارس مراسم هفته سلامت آغاز شد.

مبحث بعدی انواع لید به لحاظ موضوع.............. فعلا

 

                                

 

/ 0 نظر / 99 بازدید