رسا نه ها و نقش آن در مناسبت های بین المللی

سیاست بین الملل عنصر اصلی قدرت ومیزان توان و تاثیرگذاری را نشان می دهد این تعاملات را که بین دولت ملتها برقرارمی شود سیاست خارجی میگوییم که بستگی به قدرت هر کشور دارد .

بخش عمده سیاست خارجی دیپلماسی است که بصورت سنتی یک نوع ارتباط و گفتگو است که از قدیم صورت گرفته است.

ویژه ترین هنر دیپلماتیک در سیاست بین المللی هنر چانه زنی است.

 یک دیپلماسی سنتی 2وظیفه را دنبال می کند:

ا- مذاکرات رسمی :کسانی که از 2طرف دولتها بصورت رسمی نماینده شده و مذاکره می کنند.

2- مذاکرات پنهانی ک این مذاکرات پشت درهای بسته صورت گرفته و در واقع غیر آشکار است .

مطب بعدی مطلبی در خصوص نقش رسانه در این مذاکرات است که به زودی ارایه می شود.

فعلا .......................................................................... 

/ 0 نظر / 25 بازدید