تفسیر 3

در سومین بخش از بحث تفسیر با مطالبی در این بخش فعلا این موضوع را به پایان خواهم رساند وبعد از شرح مطالبی از تحلیل در رسانه  که احتمالا 3بخش خواهد داشت دوباره با بحثی تحت عنوان تفاوت تفسیر و تحلیل وباید و نباید این 2مطلب به حضور  خواهم رسید .

................................................................................

البته در این میان منتظر نظرات شما دوستان برای پر بار شدن مطالب خواهم ماند.

...............................................................................

حال که در 2بخش گذشته در باب تفسیر صحبت کردیم می خواهیم بدانیم مفسر کیست ؟

آنچنان که در بخشهای مختلف این وبلاگ از آغاز تاکنون  بارها گفته ام کار در هر رسانه مطابق با سیاستهای همان رسانه شکل می گیرد بنا بر این مفسر کسی است که با داشتن شرایط یک خبر نگاز خبره برای دفاع از دیگاه همان رسانه کار کند والبته به نظر بنده فرا تر از این تعریف یک مفسر باید جدای از ارتباط حقوقی که می تواند با آن رسانه ای که با آن ارتبا ط دارد باید به آنچه می نویسد و تفسیر می کند اعتقاد راسخ داشته با شد.

وتوضیح بیشتر اینکه در بیشتر رسانه ها مخصو صا رسانه های غربی دنیا به 2شکل در پیش روست جهان پیرامون این طرز تفکر یا دوست است یا دشمن وهیچ شکل سومی برای آنها متصور نمی توان شد پس در این راه می توان به اهمیت خبر ها بخصوص خبر های سیاسی و بحث تفسیر در پیشبرد اهداف یک رسانه پی برد.

فعلا ..................... تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.

/ 0 نظر / 14 بازدید