نرم خبر

12- سبک نرم خبر :

هفته های گذشته آنچه  در خصوص سبک های خبر نویسی از پیش روی شما گذشت بیشتر در مورد سخت خبر ها مصداق داشت در مورد سخت خبر ها هم آنچه گفتنی است این که این نوع خبر ها به خبر هایی گفته می شود   که مشمول مرور زمان است .هر چند سبک هایی هم مانند سبک خبر ی دایره ای بودند که می توان با آن نرم خبر هم نوشت  .در سبک های گذشته که توضیح آن در یازده مورد قبل تشریح شد هر چند نامهایی جداگانه داشتند ولی بیشتر حول محور سبکهای هرم وارونه و تاریخی می گشت اما نرم خبر ها سبک جدیدی از خبر ها هستند که به خاطر تغییر ذائقه مخاظب برای جذابیت بیشتر به وجود آمده اند این سبک  خبر نویسی عمدتا مبتنی بر هیجانات بوده و کمتر در گرو ارزش خبری تازگی و زمان است و بیشتر شخص محور است.

 تفاوت این سبک با سخت خبر در ان است که سخت خبر ها بیشتر رویدادی بوده  و خبر نگار هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد  و فقط وفقط به دنبال جواب عناصر خبری است  و بدون هیچ بر نامه ریزی قبلی و به فرا خور زمان رویداد خبر تنظیم می شود . اما به یقین نرم خبر ها بنا به نیاز جامعه و رسانه شکل می گیرند وخبر نگار در آن فارغ از زمان و گاه سوار بر احساسات برای انگیزش مخاطب و با برنامه ریزی قبلی و برای واکاوی یک مسئله  را انتخاب می کند   و با بازسازی آن به هر آنچه  که مدنظر اوست به شکل تقریبا سبک دایره ای خبر تنظیم می شود و تازه در پایان خبر خبر به گونه ای به آغاز بر می گردد که در حقیقت جا برای ادمه کار  خود خبر نگار و یا خبر نگار دیگر باقی بماند به عنوان مثال خبری که سالها پیش از با سوادی پیر زنی در منطقه جغرافیایی خاص کار شده است امروز به فرا خور نیاز یا مناسبتی خاص کار می شود واز به سر انجام رسیدن آرزوهای او ومثلا معلم شدن او با روشی کاملا روایی خبر می دهد . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که که در یک جمع بندی بگویم که نر م خبرها در گذر تحولا ت رسانه و جامعه به علت تغییر ذائقه مخاطب و سیا ست های ایجابی درون و برون رسانه ای شکل گرفته است .

 آخرین مبحث مادر بجش سبکهای خبری خبر نویسی پیشرفته خواهد بود .

حتما نظر بدهید . ................... فعلا            

 

/ 0 نظر / 17 بازدید