رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان

4- سیستم کنترل رسانه ای سوسیالیستی :

این سیستم بر گرفته از یک تفکر و مکتب فلسفی /سیاسی و اقتصادی است.

این سیستم سوسیالیستی که در واقع از تفکرات مارکس تبعیت می کنداین گونه  نشان می دهد که رسانه  سیستم استعمار حاکم را عادلانه جلوه می دهد.

در این سیستم رسانه دولتی بوده وابزاری برای هدایت گفتار عمومی وکنترل جامعه است واهداف دولت را تامین می کند.

در این سیستم تکثر به هیچ وجه معنی ندارد.

فعلا ..............................................................................

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید