تحلیل محتوا

تحلیل محتواکه تاریخچه آن در جهان به  یونان باستان ودر ایران هم به متون قرآنی و نظم و نثر فارسی  برمی گردد یکی از مهمترین مباحث در عالم رسانه است.

 هر چند مورد بحث ما در خصوص خبر است اما تحلیل محتوا عمدتا در همه  علوم کاربرد دارد .

در تحلیل محتوا مجموعه اظهار نظر های سیاستمداران همچون داده های آماری مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و نظر به اینکه هر کلام و حتی هر حرکت و  ممیک صورت در اثر گذاری کلام در تحلیل محتوا مو ثر است  این داده ها بررسی میشود.

 -البته بکار گیری تکننیک  درست در تحلیل محتوا  در نتیجه گیری هم خیلی مهم است چرا که  ممکن است به تعداد افراد نتیجه گیری نیز  بخاطر تفاوت در ادراک متفاوت شود.

-در تحلیل محتوا،کلیه ساختها از جمله زبان،موسیقی،تصویروحتی حیجانات درونی هم در نتیجه گیری موثر خواهد بود.

 تحلیل محتوا در 2جنبه کیفی و کمی قابل بررسی است هر چند که امروزه شیوه های کمی رواج بیشتر یافته است.

 -در روش کیفی : تأثیر متون برروی گیرنده پیام با مفاهیم و عبارتها صورت می گیرد.

نمو نه های عینی تحلیل محتوا رادر روزهای آینده ودر آستانه انتخابات می توان از سخنرانی های کاندیداها  بر داشت کرد.

مثلا اعتقاد فلان کاندیدا در خصوص هدف مندی یارانه ها یا گرایش سیاسی کاندیدا ی دیگر از درون اظهاراتش و در یک روش دیگر با ارسال پیامهایا پالسهای خاص عکس العمل نمونه هدف را تحلیل کرد.

به عنوان مثال با بکار بردن جمله ای خاص سیاسی وتحلیل تغییرات ظاهری در صورت یاکاربرد کلمات در پاسخ به این عبارت می توان واقعیت های درونی او  را هم تسخیص داد.

 شرایط تحلیل کیفی وقابل اعتماد  :

۱-تعیین چهارچوب :

:درتحقیق، چهارچوب وفرضیه ها یی باید تعیین کرد تا توسط آن بتوان متغرهارامورد سنجش قرار داد.

۲-نمونه گیری:

برای تحلیل محتوا در یک رویداد عینی باید حتما نمونه هایی را از یک شاخص برداشت کرد. مانند مجموعه ای از متون سخرانی های فرد مورد نظر در یک برهه زمانی خاص.

۳-واحد محتوا:

چون تحلیل در این روش کیفی است و عبارات هستند که نتایج را رقم می زنندباید واحد هایی را هم برای نتیجه گیری تعریف  کرد.مانند دوست / دشمن و.........

-درتحلیل کمی:در این نوع تحلیل اعداد و یا حروف قرار دادی خاص جایگزین عبارتها می شوند .

البته این اعداد و حروف صرفا برای محقق قابل بازیافت خواهد بودوبه همین خاطر هم بر دقت وصحت کار بعلت دوری از هر گونه دست بردن در نتایج توسط دیگران قابل اعتماد تر است.

فعلا..........
/ 0 نظر / 4 بازدید