لید به لحاظ موضوع

انواع لید به لحاظ موضوع:که در ٢بخش خلاصه می شود:لید تک موضوعی و لید چند موضوعی.

- لید تک موضوعی:

١- لیدمستقیم: که به صورت ساده وبا رعایت تعریفی که از لید شد به کار می رود .

مثال:تیم ملی امید ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی راهی قطر شد.

٢- لید عمقی :از ٢یا چند جمله تشکیل شده واز لید مستقیم پیچیده تر است.

مثال:استاندار ... از شهردار .....به علت اینکه نتوانسته بود اعضای شورا را برای اجرای طرح فاضلاب شهری متقاعد کند، انتقاد کرد.

٣- لید تشریحی : با صفت های توضیحی آغاز می شود.

مثال: مورینیو در حالی که چهره ای بر افروخته داشت درمقابل خبرنگاران از نحوه قضاوت داور انتقاد کرد.

۴- لیدسئوالی: برای سئوال و تحریک وکنجکاوی مخاطب استفاده می شود.

مثال: طرح آبیاری تحت فشار کی آغاز می شود ؟کشاورزان می پرسند......

۵- لید نقلی: با بخشی از مهمترین قسمت سخنان کسی آغاز می شود.

مثال: اجرای طرح زیر گذر بعثت ٢ماه دیگر آغاز می شود شهردار زنجان با اعلام این خبر درجلسه  ..........

۶- لید تمثیلی : عموما با شعر یا قطعه ادبی ویا مثالی آغاز می شود.

مثال : قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود،کشاورزان زنجانی با الهام از این مثل معروف وجمع کردن پس اندازهای اندک خود اجرای طرح بزرگ آبیاری تحت فشار زمینهای خود را آغاز کردند.

ادمه دارد     ..................      تابعد.

/ 0 نظر / 22 بازدید