رسانه ونقش آن در سیاست های بین الملل

شکل جدید دیپلماسی در سیاست بین المللی دیپلماسی رسانه است که ناشی از جهانی شدن رسانه بوده چرا که  مخاطب رسانه ها بیشتر شده و علت آن هم ناشی از تکنولوژی بوجود آمده در رسانه است چون فعالیت وبرد رسانه  فراتر از مرزهارفته به طوری که همه مردم دنیا به شکلی مخاطب رسانها هستند در نتیجه این رسانه است که در عملکرد سیاستمداران تاثیر گذار است ونظر راهبردی هم ارایه می کند.

اینجاست که رسانه نه به عنوان سیاستمدار که کار سیاسی می کند بلکه به عنوان سیاست گذار که طراحی سیاست می کند وارد عمل می شود.

جالب تر اینکه در این مرحله رسانه گاهی هم در مذاکرات مخفی وارد شده وبرخی از مذاکرات را برای ارزیابی جامعه از برایند نتایج احتمالی مذاکرات رسانه ای می کند.

البته درست است که مذاکرات رسانه روی میز منتج به نتیجه نمی شود ولی در واقع همه کارها را برای نتیجه گرفتن انجام می دهد.

بحث بعدی من مرور درسهای درباره خبر پیشرفته از استاد ماهری خواهد بود ............

/ 0 نظر / 19 بازدید