نکته ها4

با توجه به مطلب پیشین نکته ها را در باب خبر پیشرفته ادامه می دهم .

- توجه داشته باشید که خبر پیشرفته یک خبر خاکستری است .در این نوع خبر نویسی هر دو طرف خبر یعنی مخاطب و منبع را در نظر می گیریم . در کل ما جانب دار ی هیچ کسی را نمی کنیم.

- در خبر پیشرفته نظر به اینکه ما تریبون کسی نیستیم ،از نقل قول های کوتاه و گویا در یک پاراگراف استفاده می کنیم .

- درخبر پیشرفته بر خلاف سایر سبکها از منابع متعدد استفاده می کنیم .

- نوشتن خبر پیشرفته قوت خبر نگار را در جمع آوری اطلاعات می رساند ، مواظب باشیم با چینش ضعیف پاگرافها در کنار هم در یک خبر قوت خبر را به ضعف تبدیل نکنیم .

خدا نگهدار ............................... ......................................  ......................

/ 0 نظر / 2 بازدید