رسانه رکن چهارم دموکراسی

با توجه به شرایط زمانی و بحث مهم انتخابات که  پیش رو داریم در خصوص اهمیت رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی بحثی هایی در چند هفته آینده طرح خواهم کردوبه فرا خور اهمیت ،عنوان این مطالب را اینگونه آورده ام :

بحثی برای حرفه ای ها 1:

نکته آغازین به معرفی ارکان چهارگانه دموکراسی اختصاص دارد .

1- قانون اساسی.

2-نظام پارلمانی.

3-احزاب .

4-رسانه .

جدای از 3رکن پیشین که می توان در شکل گیری آنها هم رسانه را دخیل دانست به رکن چهارم می پردازم.

امروزه رسانه در جوامع یک مفهوم کلی است ،جوامعی که حتی وجودشان هم تحت تاثیر رسانه شکل گرفته است.

در یک نگاه به جوامع شرق غرب و واحد های آن اعم ازخانواده ، روستا ها ،شهر ها و امپراطوری های بزرگ و ایجاد روابط بین آنها ودر ادامه بزرگ و بزرگتر شدن این جوامع تا شکل گیری و هویت یافتن ملت ها با یک آرمان مشخص باعث شد که فکر اداره این ملتها به عنوان یک دغدغه مطرح شود و اینگونه شد که وجود دموکراسی به شکل جدی مطرح شد.  

و اینجاست که اهمیت رسانه به عنوان یک محور اساسی در شکل گیری  دموکراسی با ابزارهای مختلف که به آن مباحث در مطلب بعدی خواهم پرداخت ،روشن می شود.

تابعد ..............................

دوستان در این بحث مهم با نظر های خود یاریم کنید.

این مبا حث تلفیقی از آموخته های خود از اساتید محترم از جمله استاد میناوند بود.

/ 0 نظر / 88 بازدید