تفسیر در خبر

مطالب هفته قبل را با مثالی عینی و روز در خصوص تفسیر ادامه می دهم.

لازم است عرض کنم در مثال هایی که می زنم مبنا فقط آموزش است .

------------------------------------------------------------------

شکل و محتوای هر خبر بر اساس سیاست هر رسانه در تغییر  است بر همین مبنا مثالی را عرض می کنم که این خبر برای گره گشای و قابل هضم کردنش برای مخاطب نیاز به تفسیر دارد .

مثال : در رسانه های غربی چندی است که خبر های زیادی در باره کمک غرب به لیبی و دولت جدیدش شنیده می شود .

این خبر در ابتدا برای هر مخا طبی یک عمل انسا نی به نظر می رسد. اما یک سئوال اینجا مطرح می شود که غربی ها در حالی که همیشه دست در دست قذافی داشتند و آنچنانکه در خبر ها آمده است در کشتار مردم لیبی در طول تاریخ هم نقش داشتند واقعا دنبال کمک به لیبی و مردم آن هستند یا به دنبال  منا فع دیگر مثلا (نفت این کشور ) اینجاست که تفسیر به  کمک خبر می آید و با به بکار گیری استدلال های منا سب  اهداف این کمک را بر ملا می کند .

در رسانه های ما و خصو صا صدا و سیما بر اساس سیا ست های این رسانه تفسیر این خبر و بر ملا کردن اهداف سو غربی ها به عنوان یک اصل دنبال می شود.

در مقا بل در رسانه های غربی هم هدف در تفسیر این خبر انسانی جلوه دادن آن است .

بحث تفسیر را ادامه خواهم داد . --------------------  فعلا.

منتظر اعلام نظرات شما هستم .

/ 0 نظر / 13 بازدید