مجموعه بحث هایی در موردخبر پیشرفته در سهایی ازاستاد ماهری

خبر پیشرفته:

نسبت به تغییراتی که در  شکل پیام نحوه انتقال وذائقه مخاطب ایجاد شده اصحاب خبر به سمت گونه ای از خبررفته اند که خبر پیشرفته می گوییم.

با نگاه به شبکه های مختلف به این می رسیم که شکل نگارش به سمتی رفته که در کمترین زمان  بیشترین اطلاعات را بدهیم.

مهمترین دلیل که ما را به این سمت می برد پاسخ به (خب که چی )است.

این سئوال محور خبر پیشرفته است.

خبر پیشرفته 2رکن دارد:

1-اطلاعات اصلی .

2- اطلاعات پیرامونی.

- اطلاعات اصلی شامل :

1- جهت دهی .

2- نقل قول طلایی.

- اطلاعات پیرامونی شامل:

1- بکراند.

2- بیس.

3- خبرموازی.

فعلا....................

این  بحث ادامه دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید