لید چند موضوعی

قبل از پرداختن به سایر مطالب تقریبا آخرین  مطلب مهم در خصوص لید،لید چند موضوعی است که بطور مشروح به این موضوع می پردازم.

لید چند موضوعی:

این نوع لید از چند موضوع  مختلف ولی در ارتباط باهم تشکیل می شودودر رویداد هایی استفاده می شود که در مناطق مختلف اتفاق افتاده ولی با هم وجوه مشترک یا مرتبط دارند.

این لید عمدتا با در حالیکه آغاز می شود.

نکته: لید مقایسه ای یک لید از نوع  چند موضوعی است.

مثال ١: درحالی که در اهواز بیشتر مردم از گرما راهی بیمارستان می شوند تبریزی ها امروز هوای زیر صفر را تجربه می کنند.

مثال ٢:در جلسه های   شورای مسکن که امروز در مراکز استانها تشکیل شد، سرعت ساخت، مقاوم سازی وتحویل به موقع واحد های ساخته شده بررسی شد.

موضوع بعدی سبکهای خبر نویسی .......................     تا بعد.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید