شیوه خبر نویسی در رادیو مطبوعات 2

با توجه به تفاوتهای خبر نویسی در مطبوعات و تلویزیون به این نتیجه رسیدیم که استفاده از کلمات وعبارتهای خاص که موجب تداعی تصویر در ذهن شود در ر ادیو وروزنامه ها یک شرط اصلی است.

این در حالی است که تصویر در تلویزیون به قدری مهم است که به عنوان یک سند کمک بسزایی به خبر نگار می کند .

اما اگر از رادیو بگذریم در عرصه کنونی سنگر روز نامه عرصه تاخت وتاز تکنولوژیهای جدید است .

اینتر نت /خبر گزاری ها و فضاهای مجازی فراهم آمده کنونی همواره شکل سنتی روز نامه ها را تهدید می کند و در آینده ای نه چندان دور غول این تکنولوژی ها رسانه های نوشتاری را در خود هضم خواهد کرد چه بسا روز نامه ها با ماهیت کنونی آن فرا گیری خود را از دست داده ومخصوص مشتریان خاص شود.

این مسئله در رادیو هم صدق خواهد کرد چرا که در مقوله تولد تکنولوژی های نوین از دست رفتن فرا گیری این رسانه ها سقوط آزادی است برای رادیو ومطبوعات چرا که در این تحولا ت و همه کس نویسی برای همه در فضا های مجازی مسئله در وازه بانی خبر را  که شرح آن در آینده خواهد رفت بی معنا می کند  . 

فعلا ..........................................................................................................

 

/ 0 نظر / 16 بازدید