سخنی دیگر با گویندگان

سخنی دیگر با گویندگان:

لحن : جمله هارا در شرایط مختلف با لحن مربوط ودر خور بخوانید.

مثال:یک جمله در خوشحالی /ناراحتی ویا باعصبانیت بخوانید.

پیوستگی: پیوستگی در خواندن بسیار مهم است،لذا پیشنهاد می شود در جای مناسب از اجرا نفس بگیرید.

برجسته خوانی : کلمات مهم را برجسته بخوانید.

نکته ها: به همان صدایی که اجرا می کنید تست صدا بدهید.

          - قبل از اجرا عضلات خود را گرم کنید.

          - صدای خودت ارزشمند است پس تقلید نکن.

رخصت ..................   خدانگهدار.

/ 0 نظر / 25 بازدید