نشانه شناسی 5

نشانه شناسی 5:

هر نوع بررسی زبان شناسانه منوط به بررسی بافتار است.

متن یا تکست:  متن به معنی شکل یا فرمهای زبانی است که به منظور تحلیل به طور موقت وتصنعی از بافتار جدا شده اند.

بافتار هشت مورد زیر را در برمی گیرد.

1- ماده : (فیزیکی که متن را منتقل یا باز پخش می کند.

2- موسیقی وتصاویر.

3- پیرا زبان:( رفتار معنا داری است که همراه زبان است مانند کیفیت صدا،ایما، اشاره ، حالات چهره، اشاره چشمی، (در گفتار)ونوع واندازه حروف (در نوشتار).

4- جایگاه:ویژگیها وروابط اشخاص واشیا پیرامون متن آنگونه که شرکت کننده گان درک میکنند.

5- شرکت کنندگان:تمام اشخاص که با این تکست مرتبط هستند یعنی تمام کسانی که مخاطب این تکست هستند در معرض این تکست قرار دارند.

6- هم متن یا متن همراه: متنی که پیش یا پس از متن مورد تحلیل می آید.

7- بینامتن یا متن میانی: متنی که شرکت کنندگان احساس می کنند به گفتمان  دیگری تعلق دارد.

8- کارکرد: هدفی است که فرستندگان وخطاب کنندگان برای متن درنظر گرفته اند یا دریافتی است که گیرندگان ومخاطبان از متن پیدا می کنند.

برگرفته از جزوه نشانه شناسی در خبر / آموزش، معاونت سیاسی صدا وسیما.

منتظر نظر های شما هستم.

/ 0 نظر / 6 بازدید