خبر پیشرفته 2

قبلا درباره خبر پیشرفته مطالبی ارائه کردم.

اما در  روزهایی که گذشت فرصتی پیش آمد که در این خصوص مطالعه وکار عملی داشته باشم که چکیده آن به عرض می رسد.

خبر پیشرفته در حالی که چیزی مابین سبک خبری هرم وارونه و دایره ای است اما برخلاف همه سبک ها نقل قولی زنجیره ای ومداوم در جریان تمام  خبر نیست بلکه در این نوع خبر نویسی نقل قول به قدری ارزشمند است که شاه بیت یک خبر بوده وارزشی هم چون لید یا چیزی بالا تر دارد وسعی می شود که در هر موضوع خبری  فقط یک بار آورده شود.

در خبر پیشرفته هر پاراگراف از خبر ارزشی مساوی با سایر بخشها  دارد این در حالی است که در اکثر سبک ها مخصو صا سبک رایج هرم وارونه اهمیت خبر رفته رفته از صدر تا ذیل کم می شود.

بخش اصلی یا بیس / خبرموازی و بک راند از اجزا  خبر پیشرفته است که به اختصار توضیح می دهم .

- بخش اصلی یا بیس همان  موضوع اصلی خبر است که خبر با آن شروع می شود.

  این قسمت همان کار لید را انجام داده ودر ادامه خبر هم بدون کم شدن ارزش خبری آمده و خبر با همان خبر اصلی به پایان می رسد.

- بک راند یا سابقه خبر دیگر بخش از یک خبر پیشرفته است که با آوردن این بخش خبر از استحکام بر خوردار می شود و قوت و دست پر بودن خبر نگار را در مقا بل مخاطب نشان می دهد.

- خبر موازی دیگر بخش از این نوع خبر نویسی است که در ظاهر از لحاظ وقوع و محتوا تفاوت  زیادی با خبر اصلی دارد ولی برای تفهیم خبر اصلی به مخاطب  به ویژه  مخاطبی که در باره موضوع خالی از ذهن است کمک می کند.

- در یک خبر پیشرفته خبر یک خبر موازی و به فراخور خبر چند بخش اصلی و چند بک راند دارد.

- در خبر پیشرفته  رعایت تمام قوانین خبر نویسی از جمله عناصر وارزشهای خبری  الزامی است.

- خبر پیشرفته نه یک سبک بلکه تلفیقی از تمام سبک ها برای غنای بیشتر خبر است و فکر نمی کنم به این زودی ها سبکی روی دست این نوع خبر نویسی بیاید.

در چند روز آینده با یک مثال بخش دیگری از خبر پیشرفته را تشریح خواهم کرد.

تا بعد. ..........................................................................................

 

/ 0 نظر / 15 بازدید