سبک تشریحی

سبک خبر نویسی تشریحی:

این سبک تقریبا همان سبک هرم وارونه است با یک تفاوت آن هم اینکه در این سبک برای هر قسمت از خبر که در یک پاراگراف می آوریم توضیحی در قالب یک پیشینه خبر بیاوریم و خبر را در ذهن مخاطب ترسیم کنیم با این توضیح می توانیم بگوییم که خبر در این سبک با پرداختن به توضیحات بیشتر دراین پاراگرافها از سبک تاریخی پیروی می کند .

کاربرد این سبک بیشتر مر تبط با ارزش خبری درگیری  کشمکش هاوبرخوردها است.

مثال:

صدام   در نطق تلویزیونی خود غرب را تهدید به مقابله به مثل کرد .

این خبر در حالی منتشر شد که هواپیماهای غربی در چند روز گذشته  مناطق مختلفی از بغداد را که گفته می شد محل زندگی او است بشدت بمباران کردند .

بعد از این حملات هوایی بعضی از خبر گزاری ها خبر از کشته شدن صدام را داده بودند .

بنظر می رسد نطق تلویزیونی صدام بعد از چند روز سکوت به این منظور است که به دنیا بگوید زنده است. 

تا بعد..............................

منتظرت نظرشما هستم.

/ 0 نظر / 99 بازدید