آیین نگارش 1

رعایت اصول وآیین نگارش در ادبیات بویژه  در خبر از اهمیت بسزایی برخوردار است سعی می کنم در قالب "بنویسیم وننویسیم" به طور متناوب بخش هایی از عبارتهای مصطلح که عمدتا نادر ست هم هستند را با واژه های درست که در فرهنگستان هم توصیه شده  جایگزین کنم :

................................................................................................................

"بنویسیم  ننویسیم" 1

بنویسیم                                                        ننویسیم

هیئت                                                            هیا ت

است                                                            می باشد

کرد                                                               نمود

درباره                                                            در رابطه با

نبود امکانات                                                   عدم امکانات

نظریه                                                             تئوری

ادامه                                                             تداوم

دیروز                                                             روز گذشته

فناوری                                                          تکنولوژی

منتظر نظر های سازنده شما  هستم.

تابعد -------------------------------------------------------------------

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید