عناصر خبری

مهمترین راه جمع آوری اطلاعات در مسیر تولید خبر پاسخ به عناصر خبری است .

این عناصر خبری که تعریف آن در مبحث قبل گذشت بطورمعمول ارتباط قوی با ارزشهای خبری دارند،بطوریکه یک عنصر خبری با یک یا چند ارزش خبری در ارتباط است.

- که :همان نام است که خبرنگار باید در راستای تولید خبر آن را شناسایی کند،این عنصر با ارزش خبری شهرت در ارتباط است.

- کی : این عنصر خبری زمان وقوع رویداد را نشان میدهد، البته هر چه قدر فاصله وقوع رویداد با انتشار آن کمتر باشدجذابیت وارزش خبر بیشتر است. این عنصر خبری با ارزش خبری تازگی در ارتباط است.

- کجا: مکان رویداد نشان داده می شود وهر چه قدر مکان نزدیک با شد ارزش خبربیشتر خواهد بود.این عنصر با ارزش خبری مجاورت در ارتباط است.

- چه(چه چیزی):ویژگی مربوط به آمار وارقام است وبا ارزشهای خبری فراوانی ،دربرگیری وشگفتی در ارتباط است.

-چرا: علت وقوع خبر را می رساند .چرایی یکی از مهمترین عناصر خبری است ورسیدن به آن خبر نگار خبره ای را می طلبد.

- چگونه :این عنصر تقریبا همیشه در کنار چرا قرارمی گیردوغالبا جنبه های توصیفی را بیان می کند.

در پایان فراموش نکنیم که :   

- هر عنصر خبری مرتبط با بعضی از ارزشهای خبری است.

- پاسخ عناصر در مسیر خبر شدن یک رویداد الزامی است.

- پاسخ تمام عناصر خبری توانمندی خبر نگار را می رساند.

تا بعد...........

 

  

 

/ 3 نظر / 20 بازدید
کشاورز

سلام اقای عباسی /حال شما/اقا از مدیریت خسته شدی رفی سراغ وبلاگ نویسی ؟ عای بودن مطالب

هکر باشگاه

میخوای وبلاگت رو از صفحه روزگار حذفش کنم؟

شجاعی

مطالب واقعا خوبی بود استفاده کردیم