سبک پایان شگفت انگیز

سبک پایان شگفت انگیز : این سبک با خصو صیت هایی که از آن گفته می شود شبیه سبک هرم وارونه است آما بر خلاف سبک هرم وارونه هر چه قدر در این سبک در خبر پیش می رویم خبر مهم تر می شود.بطوری که خبر به صورت شگفت انگیزی به پایان می رسد .

در این سبک خبر از اول تا انتها به صورت معما گونه ای ادامه دارد و این پاگراف آخر است که در این معما گره گشایی می کند . کاربرد این سبک در خبر هایی است که از ارزش خبری شگفتی وعجیب و استثنا بر خوردارند.

مزیت این سبک در جالب وکوتاه بودن آن وعیب این سبک در داستانی بودن آن است.

مثال: جنایتکار حرفه ای بعد از 17 سال تحت تعقیب بودن پلیس آمریکا بدست پسر بچه ای به سزای عمل خود رسید.

پلیس جنازه این  جنایت کار حرفه ای که 17 سال به دنبالش بود صبح روز شنبه در خیابان شلوغی پیدا کرد .

این جنایت کارسابقه چندین قتل تجاوز وسرقت مسلحانه را  در پرونده خود داشت.

 این مرد هدف گلوله پسربچه ای  قرار گرفت که در حال بازی با سلاح کمری پدر خود در کنار خیابان بود. 

تابعد............................................................

/ 0 نظر / 323 بازدید