سبک های خبر نویسی

سایر سبک های خبر نویسی :

آنچه در تعاریف 6 سبک گذشته رفت مجموعه ای از سبک هایی بود که در خبر ها چه دیداری وچه شنیداری استفاده می شوداما سبک های دیگری هم هستند که به عنوان سبک های جدید یاد می شود که بنده در جدید بودن آنها حرف داشته و فقط آنها را تلفیقی از سبکهای هرم وارونه و تاریخی می دانم  در عین حال با شرح تعریفی بر برخی از این سبکها سعی می کنم در مطالب بعدی به بحث نرم خبر وخبر نویسی پیشرفته بپردازم .

7- سبک دایره ای  : در تعاریف  همه استادان که مرور کردم به یک نقطه مشترک رسیدم وآن اینکه در سبک دایره ای خبر از یک نقطه آغاز شده وبا شرح رویدادبه نوعی شبیه سبک تاریخی همراه با لید  به نقطه آغازین می رسد.

کاربرد این سبک در خبر های اجتمایی و حادثه ای است .

8- سبک سناریوه ای : شبیه  سبک تاریخی همرا ه با لید ولی با توسل به تکنیک های هنری در قصه نویسی است که در آن خبر با یک آغاز جذاب شروع  می شود و  همیشه با هیجانی که در بیشتر داستانها حاکم است جریان دارد.

9- رئالیسم جادویی : خبر در این سبک امور کاملا خیالی و غیر وافعی را بدون هیچ تعجبی همچون یک خبر واقعی شرح می دهد.

10- سبک خبر نویسی ساعت شنی : آغاز خبر در این سبک هرم وارونه است ودر ادامه بصورت تاریخی در می آید درست به شکل یک ساعت دشنی . این سبک در گزارشهای خبری کاربرد دارد ودخالت خبر نگار در روند خبر ممنوع است .

11- سبک گیلاس : همان تعریفی که در سبک قبلی گذشت در این سبک هم مصداق پیدا می کند مضاف بر اینکه انتهای خبر به آغاز آن متصل می شود.

این بحث با نرم خبر و خبر نویسی پیشرفته ادامه خواهد داشت. فعلا...............  

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید