سخنی با گویندگان ومجریان

مطالبی را که برایتان در زیر این عنوان می آورم خلاصه مطالب مطرح شده در یک کلاس آموزشی است .

برای این مطالب از همکارانم علیزاده وخلجی گویندگان خبر زنجان ممنونم.

 8ویژگی برای گویندگی:

1- یک گوینده بایداعتبار محلی/ملی یابین المللی داشته باشد.

مثال :فردوسی پور برای برنامه نود.

2- دانشی مرتبط با موضوع  اجرا داشته باشد.

مثال: فعالیت ورزشی برای یک گوینده یا مجری ورزشی.

3- وقار در یک گوینده یک  اصل مهم محسوب می شود.

4- سوابق مثبت در زمینه خبرنگاری و گزارشگری داشته باشد.

گوینده گانی موفق ترند که در این تخصصها فعالیت داشته با شند.

5- تسلط و احاطه کامل بر موضوعی که اجرا می  کند.

6- فن بیان و لباس مناسب بر تن داشتن.

7- چهره  مناسب / چهره تلویزیونی یکی از الویت های گوینده و مجری خوب است.

8-لحن وآهنگ مناسب و مرتبط با برنامه ای که اجرا می کند.

تابعد .

دوستان حتما سربزنید و از نظر های خوبتان بهره مندم کنید.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید