رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان

2- سیستم فرانسوی :

در این سیستم دولتها به شدت رسانه را کنترل و قانون گذاری می کنندونگرشی سوسیالیستی به این مقوله دارند.

فرانسوی ها رسانه را برای عام می دانند و در این زمینه درست مخالف آمریکا عمل می کنند.

موضع گیری این سیستم فقط تبعیت از قانون مصوب است.

فعلا.

....................................................................................................................

/ 0 نظر / 17 بازدید