شیوه خبر نویسی در رادیو ومطبوعات 1

خبر نویسی در رادیو ومطبوعات :1

خبر نویسی در تلویزیون به واسطه اینکه تصویر کمک قابل توجهی در القا متن به مخاطب می کند وبراحتی با مخاطب رابطه ایجاد می کند با خبر نویسی در رادیو وعموما رسانه هایی غیر از تلویزیون تفاوت عمده ای دارد در جایی که در تلویزیون تصویر با تازه کار ترین خبر نگار هم همراه می شود وتا حدود زیادی نا گفته های خبر نگار را در غالب تصویر به مخاطب عرضه می کند و بیشتر نقص ها را بازبان تصویر پوشش می دهد ولی در رادیو ومطبوعات اینگونه نیست چرا که  این خبر نگار است که باید با هزاران ترفند وهنر مندی از زبان تصویر سخن بگوید .

بطور مثال القای برگ ریزان پاییز ویا فرض کنید در یک روز کاملا سرد زمستانی در شلوغ ترین خیابان شهرتان هستید در تلویزیون حتی با سکوت هم می توان در غالب تصویر این صحنه را روایت کرد  اما یک روز نامه نگار چگونه بایداین صحنه را  به مخاطب انتقال دهد شاید در رادیو خبر نگار در کنار هنر مندی با صدای محیط از عهده این کار بر آید ولی در روز نامه این وظیفه یک مر حله سخت تر می شودچرا که در مطبوعات غیر از چند عکس فقط این خبر نگار است که با بکار گیری کلمات و عبارتهای هنر مندانه مخاطب را به آن فضا می برد.

این بحث ادامه دارد ...........................................

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید