نکته ها 5

نکته ها را با چند مطلب دیگر ادامه می دهم .

سعی می کنم از فرصت بعدی به مقو له تفسیر و تحلیل در خبر بپردازم .

.................................................................................................

-از کاربرد صیغه فعل نا تمام خود داری کنیم .

مثال:او این کتاب را خریده به من هدیه داد .

توضیح : در این جمله از خریده به جای خرید استفاده شده در این کاربرد نادر ست شنونده باید برای اینکه بداند خریده بجای کدام صیغه فعلی بکار رفته با ید تا فعل بعدی صبر کند.

- از کاربرد جمله در ساخت مجهول  پرهیز کنیم .

مثال : این گل به وسیله آرش بر هانی زده شد.

توضیح : در این مثال عا مل این کار بشکل مجهول ذکر شده ،در حالی که در این مثال زننده گل خود گل زن است نه وسیله گل زدن .

- حرف اضافه ،در حالی که اجزای جمله را پیوند می دهد و 2صورت مرکب و ساده دارد ،در بعضی مواقع این حرف اضافه را نا مناسب استفاده می کنیم .

مثال : رحمتی توپ را برای مدافع کناری وا گذار کرد .  نادرست

         رحمتی توپ را به مدافع کناری وا گذار کرد .   در ست

 - در برخی عبا رت ها   اگر چه به لحاظ رعا یت قواعد جملات ما صحیح است ولی صورت منطقی درستی ندارد (اشکالات منطقی).

مثال : برنامه امشب را به اتفاق آغاز می کنیم .در این مثال به اتفاق آغاز کردن بی معنی جلوه می دهد ،چرا که شنونده در آغاز بر نامه نقشی ندارد .

- از تعابیر نا مناسب خودداری کنیم .

مثال :کشور های مرتجع منطقه .نادر ست

       دو لتهای مرتجع منطقه  در ست . در مثال بالا تعبیر نا مناسبی بکار بر دیم ،چرا که نباید همه مردم را مرتجع بنا میم برای اینکه  این دولت ها هستند که این سیاست نادر ست را بکار می برند و عمو ما توده مردم شا ید مخالف این سیا ست ها با شند .  

----------------------------تا بعد.

/ 0 نظر / 5 بازدید