چند نکته

این مطالب را در یک جلسه ی آموزشی یاداشت کردم بهتر دیدم با شما هم به اشتراک بگذارم.

- در تلاش باشیدعادت کنید لید خبر را باخود بخوانیدوبگویید آیااین لیدآنقدر جذاب است که مخاطب را جذب کند.

- هیچ وقت خبرتان را دست کسی ندهید تا آنرا درست کند.

- هیچ کس نباید بیش از شما برای کارتان وقت بگذارد.

- منابعی که نمی خواهند نامشان فاش شود منبع خوبی برای شما نیستند.

فکر می کنم بعد از چند وقت دوری برای آغاز دوباره همین کفایت کند

خدانگهدار..................................................................

/ 0 نظر / 34 بازدید