یک روز با استاد جهانگیری (2)

گزارش:

گزارش 2رکن دارد:

1- شکل.

2- محتوا.

یک مطلب کلی اینکه شکل هنر ومحتوا مطلب است ودر نتیجه اینها 2پر پرواز هستند.

شکل: شکل مجموعه ای هنری از یک گزارش است . تدوین -  گرافیک - تصاویر و موزیک وهر چیزی که در خدمت ارائه خبر   است زیر مجموعه شکل است.

در نحوه ارائه هم بدین گونه است که هر چه تنوع در شکل بیشتر باشدمطلب جذابیت بیشتری خواهد داشت.

نکته : شکل  همیشه در خدمت محتوا است کما اینکه به طور میانگین 70 درصد گزارشهای تهیه شده بدون شکل فاخر نیستند.

مطلب بعدی در خصوص محتوا خواهد بود.

فعلا خدا حافظ..........................................

 

/ 0 نظر / 6 بازدید