رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان

رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان ::

رسانه ها  به شکل های مختلف در جهان اداره می شوند و یا به شکلی دیگر این که صاحبان قدرت در کشور های مختلف با سیستم های مختلفی رسانه های متبوع خود را اداره می کنند این سیستم ها از مکاتب برگرفته ازسیستم های حکومتی شکل می گیرند.

--------------------------------------------------------------

بطور کلی رسانه در جهان در 4سیستم اصلی و یک سیستم فرعی فعال است .

1- آمریکایی .

2-فرانسوی .

3-انگلیسی.

4- سوسیالیستی.

5- ترکیبی (کشور های جهان سومی ودر حال توسعه).

---------------------------------------------------------

1- سیستم آمریکایی :این سیستم رسانه ای براساس نوع نظام اقتصادی در این کشوربناشده است سیستم اقتصادی آمریکا سیستم بازار آزاد است.کسب رضایت مشتری در این نوع رسانه اساس کار است.در سیستم آمریکایی رسانه در دست صاحبان سرمایه است و دولت در تولید نقش نداشته ولی رسانه را بشدت کنترل می کند.در این نوع رسانه همه چیز در سود مادی خلاصه می شودوهر گونه خبر رسانی و افشاگری هم از شیوه بازار و ترفند های ناشی از آن تبعیت می کند.وبا همه محصولات رسانه همچون کالا برخورد می شود .البته  شاید تصور اینکه حاکمان در این سیستم فقط ناظر باشند شاید با سیاست هایی که حاکمان در پیش می گیرند سخت با شد به همین دلیل اینگونه بحث را تکمیل کنم که  در سیستم آمریکایی حاکمان هم از خود اقتصادی ها انتخاب می شوند یا تابع تمام وکمال آنها هستند.

فعلا .........................

/ 0 نظر / 16 بازدید