سبک تاریخی همراه با لید

سبک تاریخی همراه با لید:

این سبک عمده تفاوتی که با سبک تاریخی دارد این است که خبرنگار به خاطر آنچه که در تعریف لید گفتیم ونظر به اهمیتی که این لید در جذب مخاطب دارد بهترین بخش از خبر خود را به عنوان لید به سبک تاریخی می افزاید.

در این سبک خبر نگار با توجه به مهارتی که پیدا می کند نوعی حس کنجکاوی درام گونه در روح خبر می دمد که به جذابیت خبر وتمایل مخاطب به پیگیری ومطالعه آن کمک می کند،این است که خبر ما  با توجه به آنچه که در تعریف سبک تاریخی گذشت متمایز می شود.

بیشتر موضوعات حوادثی به این سبک تنظیم می شود.

مثال نا کامی سارق بانک در سبک تاریخی با افزودن یک  لید مناسب برای این سبک را دوباره می آورم ،با کمی دقت ومقایسه این ٢سبک در این مثال مقبولیت این سبک را در مقایسه با سبک تاریخی بهتر متوجه می شوید .

عصبانیت پدر دستان سارق حرفه ای در در دستان قانون گذاشت.

من و بابام رفته بودیم به خیابان گردش کنیم. بابام از یک فروشگاه اسباب بازی، برایم یک فرفره خرید. توی پیاده رو، جلو در بانک، داشتم فرفره بازی می‌کردم. ناگهان مردی دوان دوان آمد. مرا انداخت زمین و با عجله رفت توی بانک. من داشتم از درد گریه می‌کردم که بابام خودش را به من رساند. به بابام گفتم: مردی که مرا انداخت توی بانک است.

 

  من و بابام رفتیم توی بانک. بابام عصبانی بود. مشتش را آماده کرده بود تا آن مرد را بزند. آن مرد را به بابام نشان دادم. دو تا هفت تیر در دستش بود. بابام یک مشت محکم به چانه آن مرد زد. هفت تیرهای آن مرد به این طرف و آن طرف افتاد........

سعی کرده ام برای تفهیم بیشتر در تعریف این ٢سبکی که گذشت ساده ترین مثالها را بیاورم.

 تابعد. 

/ 0 نظر / 38 بازدید