مجموعه بحثهایی در مورد خبر پیشرفته (درسهایی از استاد ماهری)

*قبل از ادامه مطالب ،مطلبی را برای چندمین بار متذکر شوم وآن اینکه خبر پیشرفته از خبر شکل می گیرد نه از سخنرانی و خطابه.

-تیتراز مهمترین بخشهای این خبر است که باید بین 6تا8کلمه باشد.

-پس هیچ خبری را مخابره نمی کنیم مگر اینکه تیتر داشته باشد.

-در خبر پیشرفته دراز نویسی نداریم تزریق درست اطلاعات مهم است.

-نقل قول را جایی نیاز داریم که مخاطب دنبال منبع بگردد.

-درنظرداشته باشیم که نخستین مولفه های خبرپیشرفته عناصر وارزشهاست.

-بکراند ها برای رفع ابهام درخبرمی آیند.

-بیس یا مبنا اطلاعاتی غیر قابل تغییر است.

-انتخاب یک خبر موازی در خبر پیشرفته خیلی سخت است چرا که به غنای اطلاعات شخصی یک خبرنگار برمی گردد.

برای ادامه این بحث برمی گردم.

منتظرم باشید.

فعلا.....................................

 

/ 0 نظر / 20 بازدید