نکته ها 3

- از عبارت انجام در معنی غیرواقعی خود استفاده نکنیم.

مثال :برای انجام آرزو ...............     نادرست.

        برای تحقق آرزو ..............     درست .

- از تکلف ودراز نویسی خود داری کنیم.

مثال : داور وسایل همراه بازیکن را مورد بازدید قرار داد . ............ نادرست .

        داور وسایل همراه بازیکن را بازدیدکرد.    ...............  درست.

- از کاربرد نادر ست فعل داشتن پرهیز کنیم.

مثال : دنباله برنامه را داشته باشیم . ......................  نادرست.

         برنامه را ادمه می دهیم. ..................... درست .

مبا حث خود را در مطلب بعدی با بحثی دوباره در خصوص خبر پیشرفته  که حاصل همکاری و همفکری تجربی خودم است ادامه می دهم  ودوباره به بحث نکته ها بر می گردم .

اساتید محترم حتما نظر بدهید.                        فعلا  

/ 0 نظر / 15 بازدید