رکن چهارم دموکراسی در گذر زمان

5- سیستم ترکیبی:

این سیستم در واقع یک سیستم نیست بلکه ترکیبی ار سیستم های موجود رسانه ای در جهان است.

این روش بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای جهان سوم بکار گرفته شدکه نوع نگاه بسته به سیستم جاری در نظام حاکم آن جامعه تغییر پیدا می کند.

به عنوان مثال در کشور ما ایران سیستم رسانه رسمی دولتی بوده ودر عین حال رسانه غیر دولتی هم ممنوع نیست.

البته خیلی از مشکلات از جمله موانع اقتصادی مانع بوجود آمدن رسانه های خصوصی می شود.

بطور عمده دردیگرکشورهای جهان سوم هم سیستم رسانه عمدتا دولتی است و فرایند تولید /انتقال /توزیع ومصرف پیامهای رسانه ای از این طریق کنترل  می شود.

این مطالب پنجگانه از مجموعه درسهای استاد میناوند در چند سال گذشته برداشت شده است که از همین جا دوباره از ایشان رخصت می خواهم.

فعلا ..................................................................................................

/ 0 نظر / 25 بازدید