ارزشهای خبری

معیاریک رویداد عینی که به عنوان خبر مطرح می شودارزش خبری است .

از میان رویدادهای متعددی که در جهان رخ می دهدوچه بسا به اندازه همه جمعیت دنیا روزانه رویداد اتفاق بیفتد،فقط رویدادهایی جنبه خبری  پیدا می کنند که با نگرش ما هیتی یا عاطفی ارزش خبری داشته باشند.

این رویدادها امکان دارد از ارزشهای مختلف خبری یک یا چند ارزش خبری را همزمان داشته باشد.

اغلب کارشناسان این ارزشهارا که موثردر گزینش رویداد است   در هفت گروه عنوان کرده اند که عبارتند از:

١-در برگیری (impact)

٢-شهرت(famelprominence)

٣-برخوردها(conflict)

۴-عجیب واستثنا(oddity)

۵-فراوانی ومقدار(magnitude)

۶-مجاورت(proximity)

٧-تازگی(timelyness)

فعلا              ( مطلب بعدی تعاریف ارزشهای هفتگانه خبری )

 

/ 1 نظر / 5 بازدید