نشانه شناسی در خبر 2

نشانه شناسی :

تعریف نشانه : هر چیزی که نماینده چیزی دیگر جز خودش باشد، نشانه نامیده می شود.

- اصولا 3نوع نشانه داریم:

1- قرار دادی : مانند : خط.

2- اعتباری: مانند: علائم راهنمایی ورانندگی.

3- طبیعی: مانند : درخت.

- تعریف هنری نشانه: نشانه در هنر بر اساس قراردادهای آشنا رابطه ای است میان دال ومدلول این نشانه در هنر (کد) نامیده می شود.

- اما نشانه در سینما  شامل 3عنوان است:

1- تصویر: که باز نمود شی است.

2- شاخص : که نشانه ای بر نقش کارکردی برای شی(تصویر ) است.

3- نماد: نشانه ای است که معنا یا مفهومی  جدای از معنای ذاتی تلقین کند( مانند صلیب که نماد مسیحیت است).

-  نشانه شناسان در تحلیل فیلم از طریق مطالعه نشانه ها پیام یا معنای خاص وارتباطی فیلم را آشکار می کنند.

این بحث ادامه دارد.

فعلا...............................................

/ 0 نظر / 27 بازدید