ارزشهای خبری

١- در برگیری : رویدادی که بر تعداد زیادی از افراد تاثیر مثبت یا منفی بگذارد .

مثال:   بیش از ٧٠میلیون ایرانی این هفته یارانه نقدی در یافت می کنند. 

٢- شهرت : اشخاص ،اشیا ونهادهایی که بنا به دلایلی شهرت دارند،دارای ارزش خبری هستند.

به طور مشخص اینکه هر کس یا چیزی به محض اینکه اسمی از آن می آوریم تصویری در ذهن ما از آن شکل بگیرد.

مثال: همسر شهید شهریاری در نامه ای به دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستارحفاظت از جان دانشمندان انرژی اتمی ایران شد.

٣- برخوردها ودرگیری ها:درگیری ها در بین انسانها ،طبیعت وانسان وبر عکس (جنگ ،زلزله وتصادف) از جمله این ارزش خبری هستند.

مثال:شمار قربانیان در گیری های لیبی به ٨۴تن رسید.

۴-عجیب واستثنا:این ارزش خبری همه رویدادهای عجیب را در بر می گیرد.

مثال:یک گروه سارق سابقه دار در انگلستان با حمله به یک مرد جوان ابتدا اورا مورد ضرب وشتم قراردادند ،سپس باکندن گوشش، اورا مجبوربه خوردن آن کردند. 

۵-فراوانی ومقدار:حتما بحث عدد درمیان است ، هر اندازه اعداد بیشتر باشد ارزش خبری بالا تر است.

مثال:تا پایان دوره دولت دهم بیش از ۴میلیون واحد مسکونی مهر در کشور ساخته می شود.

۶- مجاورت: این ارزش خبری در ٢نوع جغرافیایی ومعنوی مطرح است .

مجاورت جغرافیایی :ماننداتفاقات شهرها،مناطق وکشورهای مجاور که همیشه این رویدادها به خاطر امکان تاثیری که می تواند بر ما داشته باشد دارای ارزش خبری هستند.

مثال: زمین لرزه ای  با قدرت ۶ریشتر مناطق جنوبی عراق را به لرزه در آورد.

این حادثه می تواندتاثیرات مختلفی در ایران بگذارد،پس برای ما ارزش خبری دارد .

مجاورت معنوی:این مجاورت اشتراکات فرهنگی ومعنوی را در بر می گیرد.

مثال:حکومت مصر با فرار مبارک سقوط کرد.

این خبر از آن جهت برای ما ارزش خبری دارد که ملت ما با این کشوراشتراکات دینی زیادی دارد.

البته یک خبر می تواند همزمان  مجاورت جغرافیایی ومعنوی داشته باشد.

مانند خبر عراق که با ما  هم مجاورت جغرافیایی وهم مجاورت معنوی دارد. 

٧- تازگی:هر اندازه که فاصله وقوع خبر با مخابره آن نزدیک تر باشد،این خبر ارزش خبری تازگی دارد.انتشار دیر خبر موجب از دست رفتن مخاطب می شود.

مثال:خبر دستگیری صدام که برای اولین بارخبرنگار ایرنا مخابره کرد.

البته در خصوص آخرین تغییرات این تعاریف  وتقدم وتاخر آن مباحث مختلفی مطرح است که بعدها ارائه می شود.                                           تابعد

 

/ 0 نظر / 24 بازدید