خبر نگاری کوله پشتی:

این سبک خبر نگاری همراه با پیشرفتهای تکنولوژی وپیدایش امکانات و فناوری های دیجیتالی شکل گرفت.

رشد فناوری درکنارهمه شغل ها کار خبر نگاری را هم تحت تاثیر قرار داده است.

این شیوه قابلیت های جدیدی را در کارحرفه ای خبر در رسانه ها پدید آورده است،البته حضور پر رنگ خبر نگاران غیر حرفه ای را هم در عرصه خبر رسانی واطلاعات موجب شده است.

در این دهکده جهانی که حاصل این همه این پیشرفتها است ،به خبر نگار بودن هم تعریف تازه ای داده شده است،خبرنگار کوله پشتی هم حاصل همه این تحولات در عرصه اطلاع رسانی است.

 

البته نباید از فشارهای اقتصادی رسانه هم در شکل گیری این روش جدید غافل شد چرا که  همه ابزار ها در یک بسته کوچک خلاصه می شود.

در این گفتار این مدل کلاسیک را در عرصه خبر نگاری تشریح خواهم کرد.

در این مدل همزمان با ظهور وب وگسترش دسترسی همگانی به فضای مجازی ،نوع متفاوتی از خبرنگاری شکل گرفت که مبتنی بر فناوری های دیجیتال است که از آن به نام خبرنگاری همگرا تعریف شده است ،که حاصل تحولات در گردآوری وتوزیع اطلاعات است که ارتباط مستقتمی با مدیریت فرایند تغییر در رویه های حرفه ای دارد.

این بحث ادامه دارد.

فعلا.........................