گوینده محترم اگرمیخواهی زود به موفقیت برسی :

1- همه چیز را خودت تجربه نکن ،از تجربیات دیگران استفاده کن.

2- با چشم صحبت کردن را یاد بگیر.

3- لازمه خوب صحبت کردن خوب گوش کردن است.

4- انتقاد پذیر باش.

- یک منتقد خوب:الف: خوش ذات باشد.ب: کاربلد باشد.

5- جوری صحبت کن که همه بفهمند ،باسواد ترین وکم سواد ترین.

-------------------------------

برمیگردم/فعلا