گزارش را چه وقت تهیه کنیم:

حال که بیشتر مطالب رابرای پربار شدن داشته هامان در این وبلاگ از 2سال پیش تاکنون برای مخاطبانم آورده ام مطلبی را هم از زمان تهیه گزارش برای شما می گویم البته من این مطلب را از استاد نصراللهی به یاد دارم ودوست دارم شما هم از من به یادگار داشته باشید.

 3شاخص وقت گزارش را نشان می دهد:

1- نیاز مخاطب: یعنی اینکه گزارشی که من تهیه میکنم هم اکنون به درد مخاطب من میخورد یا نه.

2-سیاست رسانه :قبلا هم به تکرار گفته ام که در انتخاب ونحوه پرداخت به سوژه این خیلی مهم است که ما برای چه رسانه ای می نویسیم .

3-ودر نهایت خود سوژه واهمیت آن بازبان بی زبانی می گوید که پرداخت به سوژه انتخابی چه اهمیتی برای ما ومخاطب ما  خواهد داشت.

فعلا ..........                      زود بر می گردم...........