یک روز با استاد جهانگیری6  :

این قسمت پلاتو /نریشن/گرافیک:

همین اولین نکته بگویم که 95 درصد پلاتو ها برای گزارش یا زاید است یا مضر.

چرا :

چون در مباحث مربوط به گزارش قبلا گفتیم که گزارش 2رکن دارد / محتوا وشکل پس اگر پلاتو نه محتواست ونه شکل لاجرم نمی تواند به کار ما کمک کند مگر در بعضی از گزارشهای خبری که حضور در صحنه گزارشگر را نشان می دهد.

پلاتو را باید ترجیحا به شکل دیگری در گزارش آورد تا سکته ومزاحمت در کار را موجب نشود.

نریشن:  باید بصورت عادی باشد به طوری که اگربتوانیم با یک مصاحبه مستندویا تصویر حرفمان را بزنیم از نریشن استفاده می کنیم.

این در حالی است که مبنای کار نباید نریشن باشد.

گرافیک:اگر در خدمت گزارش باشد خوب است.

مثلا جاهایی است که هیچ چیز جز گرافیک برای رساندن مبحث مورد نظر نمی تواند مثمر ثمر باشد.

مانند نشان دادن لایه های زمین در یک گزارش .

همه مطالب 6گانه ای که این هفته و هفته های قبل گفتم مباحث مطرح شده استاد جهانگیری در یک دوره آموزشی یک روزه در زنجان بود.

منتظر مطالب دیگری در خصوص آموزش خبر از این وبلاگ باشید.

در این روز های عزیز التماس دعا.