یک روز با استاد جهانگیری (5):

این قسمت:گزارش خبری

وظیفه اصلی ما اول تهیه گزارش خبری است نه تولیدی.

گزارش خبری 3قسمت دارد:

- پیشینه.

- متن.

- حاشیه.

پیشینه :که همان بکراند در خبر مکتوب است با این تفاوت که در اینجا بکراند در اول خبر می آید که بگوید قضیه چیست.

این پیشینه را (عمدتا کوتاه اول خبر یا بهترین جای ممکن)می آوریم.

اما یادمان باشد با تصویر مستند کنیم مثلا اگر موضوع گزارش ما یک کار آفرین برتر است به کارخانه می رویم و موضوع را مستند می کنیم چرا که کلام پذیرفتنی نیست.

متن: همان هدف برنامه است به عنوان مثال : یک نمایشگاه (هدف نمایشگاه عرضه جنس ارزانتر از بیرون ) پس باید مستند سازی و مقایسه شود.

حاشیه: برای تلطیف گزارش می آید.

البته واجب نیست ولی برای پرمحتوا نشان دادن گزارش می آوریم.

مثلا شلوغی نمایشگاه (جایی برای سوزن انداختن نیست)

فعلا ..............................