یک روز با استاد جهانگیری (4)

این قسمت دکوپاژ:

قسمت اصلی کار گزارشگری همان دکوپاژ است.

این بخش از کار  هیچ فرمول خاصی نداردومی توان گفت که به تعداد افراد گزارشگرکه کار می کنند می توان حتی در یک موضوع مشترک دکوپاژ تهیه کردمثل موضوع یک انشا در یک کلاس.

دکوپاژ رابطه مستقیمی با خلاقیت داردو یک گزارش گر می تواند هر گونه که می خواهد با رعایت جوانب دکوپاژ تهیه کند.

چند توصیه:

- ورود گزارش جذاب ترین بخش گزارش وپایان آن تاثیر گذارترین بخش خواهد بود.

- سعی کنید گزارش روان باشد و با مردم راحت حرف بزند.

- سعی کنید دکوپاژ را بر اساس داستان بنویسید چرا :

. مردم از داستان خوششان می آید.

. مردم در داستان همزاد پنداری می کنندوباسوژه پیش می روند.

. مردم با مثال راحت کنار می آیند.

- البته همه گزارشها قابلیت داستان شدن ندارند.

منتظر نظرات شما هستم.

خدا حافظ...........................