آنچه در خصوص تعاریفی که در باره ارزشهای خبری گذشت تعاریف کلی بوده که بصورت آکادمیک مطرح شده است ،این تعاریف ،تعریف هایی بودندکه امروزه در خصوص تقدم وتاخر وهمچنین محتوا ی آن سئوالهای زیادی مطرح می شود.

به عنوان مثال در خصوص دربرگیری ،تازگی ویا همجواری همان تعریف های دهه های گذشته صدق می کند یا نه ؟

چیزی که قابل ذکر است اینکه بیشتر این تعاریف در عرصه دنیای دیجیتال امروزی وعالم سیاست معناو مبنای خاصی پیدا کرده است.

البته این بحث را برای کسانی مطرح نمی کنم که اخیرا وارد عرصه خبر شده اند،بلکه برای دوستانی طرح موضوع می کنم که سالیانی است که در عرصه خبر قلم می زنند.

ارزشهای خبری در دنیای امروز که رسانه جهان هدایت کرده وخوراک می دهد،در مقابل سیاست های حاکم بر رسانه  تغییر شکل می دهد.

بنده بر این عقیده ام که با توجه به اهداف راهبردی رسانه در جوامع مختلف با دیدگاههای مختلف باید در این تعاریف به این شکل،  بازنگری شود،چرا که به عنوان مثال آیا در جهان امروز مجاورت فقط محدود به مشترکات دینی ومرزی می شودیا در عرصه سیاست های رسانه گام ها فراتر از این پیش می رود؟

مبحث دیگر اینکه در بعضی از رسانه ها با توجه به سیاست هایی که در پیش گرفته می شود،بعضی از این ارزشها بیشتر مبنای خبر می شود ،از جمله توجه بیشتر به برخوردها وتازه جلوه دادن بعضی دیگر از خبرها که مدت زیادی از وقوع آن می گذرد.این تعاریف در بیشتر رسانه های غربی که با اهدافی خاص به وجود آمده اند بیشتر صدق می کند.

پس در یک نظرکلی می توان گفت که این سیاست رسانه است که ارزشهای خبری را می سازد و رویدادهادر اثر این سیاست گذاری ها است که کم رنگ شده یا ارزش خبری پیدا می کند .

       فعلا