با سلام

با عرض شرمنده گی از تاخیری که به وجود آمد.

تقریبا تمام آنچه که با ید در باب اصول خبر نویسی  گفته می شد به عرض رسید .

از این به بعد مطالبی را با عنوان نکته ها  که رعایت آن در خبر نویسی ما کمک شایانی خواهد کرد به عرض خواهم رساند .

این نکته ها می تواند فقط شامل زبان فارسی یا به صورت عام در خصوص اصول خبر نویسی با شد .

البته در باره خبر نویسی پیشرفته هم مطالبی در آینده نزدیک خواهم گفت .

عدد نویسی در خبر هم از دیگر مطالبم خواهد بود.

منتظر نظر شما می مانم .

------------------------------------------------------------------------------------------------

واژه های فارسی را فقط با نشا نه های فارسی جمع ببندیم .

(ان و ها) نشا نه های جمع فارسی هستند. 

واژه های عربی را با نشانه های عربی جمع ببندیم .

(ات ، ین ،ون و جمع مکسر ) نشانه های جمع عربی هستند.

آوردن واژه های فارسی با تنوین غلط است .

مثال : گاها ................................

دوستان نظر و راهنمایی های شما کمک حالم خواهد بود.

خدا نگهدار ........................