خبرنویسی پیشرفته :

با مطالعه در تمامی جزوات اهل فن در خصوص این سبک جدید خبر نویسی گفتنی ها را در این خصوص در ذیل می آورم .

- لیدیا همان قسمت اول خبر در این سبک خبر نویسی به عنوان بیس یا پایه خبر مطرح است .

- آوردن بک راند بعد از بیس خبر معمول ترین روش در این نوع خبر نویسی است .

- بک راند در ادامه خبر هم به تناسب خبر یک یا چند مرتبه آورده می شود .

-این سبک در یک نگاه ترکیبی از سبک هرم وارونه ودایره ای است تنها با یک تفاوت که در این روش با جای دادن بک راند ها (سابقه های خبری ) و خبر های موازی میان لید /بدنه و قسمتهای اصلی خبر :

1- به  جذا بیت و تنوع خبر می افزاییم.

2- سندیت خبر را افزایش می دهیم .

3- جامعیت خبر را افزون می کنیم.

این سبک در حال حاضر برای خبر نویسی در رسانه های دیداری و شنیداری توصیه می شود .

با معرفی اجمالی این سبک به پایان بحث  تعاریف  در خصوص خبر نویسی / لید نویسی وسبکهای خبری رسیدیم .

از همه دوستان خواهش می کنم در خصوص جمع بندی این مبا حث / ایراد ها و نکاتی که برای پر بار شدن مطالب اعلام نظر فرمایند .

مطالب بعدی در خصوص خبر نویسی برای رادیو و مطبوعات خواهد بود. ..............

تابعد.