دوست دارم در وبلاگم مبانی خبر نویسی را برای استفاده دوستان مطرح کنم . پیشا پیش از همه استادانم، مخصوصا سید عنایت ا... احمدی رخصت می طلبم.