در بحث امروز قبل از پرداخت به سبکهای خبر نویسی مهمترین بخش خبر را که لید خوانده می شود،مورد بررسی قرار می دهیم.

تعریف لید:

- لید مهمترین قسمت خبر است که در بخش اول خبر می آید ودرجذب وجلب توجه مخاطب تاثیر بسزایی دارد .

٢نکته :

- لید نباید از ٣٠ کلمه و٢جمله بیشتر باشد.

- در لید باید به یک یا چند عنصر خبری جواب داد.

                            انواع لید به لحاظ عناصر خبری :  

لید که :برمبنای شهرت بوده وبا نام عامل خبر آغاز می شود.

مثال:رییس سازمان هواشناسی استان از ورود سامانه بارش زا به زنجان خبرداد.

لیدکی (چه وقت ) : که زمان رویداد را نشان می دهد.

مثال: لحظاتی قبل رییس جمهور تونس این کشور را به مقصد نا معلومی ترک کرد.

لیدکجا:برمکان دلالت دارد.

مثال:ژاپن امروز برای هفتمین بار لرزید.

لیدچه: به موضوع رویداد می پردازد.

مثال: گردوغبار بیشتر مدارس کشور را به تعطیلی کشاند.

لیدچرا:در تفسیر بیشتر به کار می رود و رویداد را بررسی می کند.

مثال:به علت ریزش پل در ٣۵کیلومتری زنجان جاده زنجان تهران بسته شد.

لیدچگونه: چگونگی اتفاق را بررسی می کند.

مثال:بابه صدا در آمدن زنگ مدارس مراسم هفته سلامت آغاز شد.

مبحث بعدی انواع لید به لحاظ موضوع.............. فعلا