Vcو pkg

*تعاریف : 

Vcو pkg : دو فراورده خبری که خبر را بسط می دهند.

 pkg :   گزارش تهیه شده توسط خبرنگار  را گویند. براساس تصاویر تولیدی خود تهیه می کند.

اما   vc را بیشتر دبیر خبر براساس تصاویر بدست رسیده تهیه می کند.

*تفاوتها

*تشابهات:

*ساختار شکلی :

1- نریشن:

2- sb

3 ـ آمبیانس

4ـ پلاتو

5ـ گراف

*ساختار محتوایی:

***بایدها و نبایدها:

1-     هرگز تلاش نشود، کل داستان را بازگو شود.

2-     واژگان ملموس ، کلماتی که مردم با آن حرف می زنند، بکار گرفته شود. واقع بینانه و بی اغراق نوشته شود.

3-     در یک فراورده فقط بر یک موضوع تمرکز شود.

4-     بیشتر زبان گفتاری

5-     از جملات معلوم و نه مجهول بنویسیم.

6-     گزارش باید آغاز، میانه و پایانی داشته باشد.

7-     برگ برنده در آغاز قویست.

8-     ساده بنویسید.

9-     داستان سیر منطقی زمانی و هارمونی تصویری داشته باشد.

10 فرمول طلایی: خواندن، دیدن، فهم و درک، نوشتن، جملات کوتاه.

11 . از گذشته ساده و یا حال ساده استفاده کنید.

12 ـ کمتر آمار و ارقام داده  شود.

================

ارادتمند عباسی.

منتظر نظرهای شما می مانم ...........

برگرفته از جزوه ی آموزشی استاد بلبل نیا