قوانین تفکر سیستمی (بخش سوم)

* تعیین صحیح مرز سیستم  یکی از قوانین یازده گانه ی تفکر سیبستمی است.به عنوان مثال :بدین گونه که در سیستم مورد بحث باید به طور مشخص تعیین شود که موضوع مورد بحث چیست.و باید مرز مشخصی برای  اصلاح سیستم تعیین شود.در واقع با تعیین همین حد ومرز می توان به روشنی به اصلاح همان نقیصه پرداخت..

مثال :  تویوتا انبار ندارد.

البته که با یک رویکرد فرایندی می توان این نقص را در تولیدات بعدی رفع کرد.

* تفکر دینامیک بجای تفکر استاتیک:توضیح اینکه برای یک پدیده معمولا چندین علت راتصورکرده وبصورت خطی در ذهن می آوریم .

* یکی دیگر از قوانین یازده گانه ی تفکر سیستمی ،مقاومت در برابر سیاستها،پیامدهای ناخواسته ورفتارهای نامشهود اجتماعی است.

مثال:جلوگیری از مواد مخدر  /سرقت/قتل.

* تفکر ترکیبی : موضوع این است که تمرکز براجزا مانع دید ما برکل سیستم می شود.

مانند: داستان شناخت فیل.

منتظر نظر های سازنده وی شما خواهم بود.

تفکر سیستمی را در بحث آینده به سرانجام خواهم رساند.

این موضوع حاصل یاداشت بنده از یک دوره ی آموزشی است.

فعلا...................................................... ارادتمند: عباسی.