چه بنویسم وچه بگویم در حالی که شهرمن زنجان در تدارک برگزاری یک اجتماع بزرگ است.

وعده ی ما هشتم محرم ،یوم العباس در شهر من، شهر شور وشعور حسینی ،حسینیه ی اعظم زنجان.

منتظر همه شما عاشقان حسینی می مانیم .

قدمتان روی چشم.

التماس دعا..............عباسی